Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze spraw związanych z odpowiedzialnością produktową – tzn. odpowiedzialnością, która może powstać w związku z wprowadzeniem do obrotu w Unii Europejskiej produktu niebezpiecznego dla pacjenta.

Odpowiedzialność taka może powstać w pewnych sytuacjach, np. gdy u konsumenta powstaną działania niepożądane związane z zastosowaniem kosmetyku, produkt posiada wadę produkcyjną (np. zbyt ostre elementy kaleczące skórę itp.) lub produkt jest postrzegany jako źródło zakażenia itp.

Obecnie odnotowuje się wzrost liczby roszczeń nieuzasadnionych. W doradztwie prawnym w omawianym zakresie kluczowe jest budowanie odpowiednich metod komunikacji z konsumentem oraz procedur zarządzania roszczeniami produktowymi, zwłaszcza że w wielu przypadkach roszczenia pacjentów mają charakter powtarzalny.

Niezwykle ważne jest również ustalenie, który podmiot w łańcuchu dystrybucji ponosi odpowiedzialność produktową (zgodnie z prawem unijnym jest to wytwórca lub importer leku na teren UE). Od roszczeń tego rodzaju należy odróżnić „zwykłe” roszczenia z rękojmi/gwarancji, które wobec sprzedawcy może podnosić każdy nabywca (w tym konsument). Roszczenia takie mają różną treść, okresy przedawnienia a także skutki prawne.