Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze spraw związanych z odpowiedzialnością produktową – tzn. odpowiedzialnością, która może powstać w związku z wprowadzeniem do obrotu w Unii Europejskiej produktu niebezpiecznego dla konsumenta. Odpowiedzialność taka może powstać w pewnych sytuacjach, np. zatrucie się suplementem diety.

W doradztwie prawnym w omawianym zakresie kluczowe jest budowanie odpowiednich metod komunikacji z konsumentem oraz procedur zarządzania roszczeniami produktowymi, zwłaszcza że w wielu przypadkach roszczenia konsumentów mają charakter powtarzalny.

Niezwykle ważne jest również ustalanie, który podmiot w łańcuchu dystrybucji ponosi odpowiedzialność produktową (zgodnie z prawem unijnym jest to wytwórca lub importer środka na teren UE). Od roszczeń tego rodzaju należy odróżnić „zwykłe” roszczenia z rękojmi/gwarancji, które wobec sprzedawcy może podnosić każdy nabywca (w tym konsument). Roszczenia takie mają różną treść, okresy przedawnienia a także skutki prawne.