Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze spraw związanych z odpowiedzialnością produktową – tzn. odpowiedzialnością, która może powstać w związku z wprowadzeniem do obrotu w Unii Europejskiej wyrobu niebezpiecznego dla konsumenta. Odpowiedzialność taka może powstać w pewnych sytuacjach, np. gdy na skutek użycia wyrobu medycznego dochodzi do poszkodowania pacjenta lub wyrób posiada ukrytą wadę produkcyjną (np. brak zawiera substancję szkodliwą) i przez to jego stosowanie prowadzi do problemów zdrowotnych.

Firmy z branży wyrobów medycznych często spotykają się z roszczeniami związanymi z odpowiedzialnością produktową – spraw tych jest coraz więcej. Roszczenie pacjenta może być podnoszone w związku z różnymi przyczynami, takimi jak np. (przykłady oparte na naszej praktyce):

  • błąd w instrukcji użytkowania wyrobu medycznego,
  • błędna informacja co do dopuszczalnych sytuacji klinicznych, w których wyrób może być stosowany,
  • przedwczesne wyczerpanie baterii implantowanego aktywnego wyrobu medycznego itp.

W doradztwie prawnym w omawianym zakresie kluczowe jest budowanie odpowiednich metod komunikacji z konsumentem oraz procedur zarządzania roszczeniami produktowymi, zwłaszcza że w wielu przypadkach roszczenia konsumentów mają charakter powtarzalny.

Niezwykle ważne jest również ustalanie, który podmiot w łańcuchu dystrybucji ponosi odpowiedzialność produktową (zgodnie z prawem unijnym jest to wytwórca lub importer środka na teren UE). Od roszczeń tego rodzaju należy odróżnić „zwykłe” roszczenia z rękojmi/gwarancji, które wobec sprzedawcy może podnosić każdy nabywca (w tym konsument). Roszczenia takie mają różną treść, okresy przedawnienia a także skutki prawne.