Polskie prawo przewiduje dość specyficzne zasady prowadzenia działalności leczniczej. W pewnym uproszczeniu działalność taka może być prowadzona w formie tzw. podmiotu leczniczego lub praktyki indywidualnej lub zbiorowej.

Wybór postaci działalności warunkuje dostępność form korporacyjnych [link do spraw korporacyjnych] (np. spółka z o.o. jest dostępna wyłącznie w przypadku prowadzenia działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego), poziom wymagań techniczno-organizacyjnych, reżim nadzoru oraz zakres obowiązków rejestracyjnych.

Niezależnie od formy, konieczne jest zawsze:

  • zabezpieczenie zaplecza lokalowego (umowa najmu),
  • odbiór sanitarny lokalu,
  • budowa systemu dokumentacji medycznej,
  • przygotowanie wymaganych przez prawo ogłoszeń (np. praw pacjenta itp.),
  • wdrożenie zabezpieczeń IT, fizycznych oraz odpowiednich procedur ochrony danych osobowych,
  • przygotowanie wzorcowych zgód pacjenckich,
  • przygotowanie odpowiednich umów z lekarzami i personelem medycznym oraz technicznym,
  • ewentualne porozumienia z NFZ (jeżeli dotyczy).