Specjalizujemy się w pomocy prawnej w zakresie prawa pracy, obejmującej między innymi:

  • doradztwo przy rozwiązywaniu stosunku pracy, w tym w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • przygotowywanie regulacji wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
  • wsparcie przy przygotowywaniu dokumentów związanych z zatrudnieniem
  • reprezentacja Klientów w trakcie kontroli Inspekcji Pracy
  • bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy.