Na stronie internetowej organizacji MedTech Europe została niedawno opublikowana najnowsza wersja MedTech Europe Code of Ethical Business Practice, którego transpozycją jest Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych Izby POLMED. Aktualna wersja wprowadza kilka zmian do pytań i odpowiedzi (Q&A) dotyczących kodeksowych regulacji. Zmiany te nie stanowią modyfikacji ogólnych kodeksowych zasad czy dopuszczalnych zasad postępowania, są zaś wytycznymi interpretacyjnymi dla głównych postanowień. Poniżej prezentujemy omówienie ostatnich zmian.

Dodanie Q&A 4-bis

Nowe Q&A odnosi się do kwestii konieczności stosowania zasad kodeksowych przez Firmy, które w ramach swojej struktury organizacyjnej prowadzą różne biznesy. W szczególności taka sytuacja będzie dotyczyć firm, które w ramach swojej działalności produkują zarówno sprzęt medyczny, jak i produkty lecznicze.

MedTech Europe wskazuje, że takie Firmy zobowiązane są do przestrzegania zasad Kodeksu – jako minimalnego standardu – dla wszystkich interakcji związanych z Technologiami medycznymi (wyrobami medycznymi), niezależnie od struktury organizacyjnej oraz tego, jaki dział czy jednostka faktycznie płaci lub zarządza interakcją. Zgodnie z Q&A, Kodeks nie będzie miał jednak zastosowania do interakcji z HCO lub HCP, które nie mają żadnego związku z wyrobami medycznymi (np. interakcji dotyczącej wyłącznie produktów leczniczych). Nie powinno to jednak prowadzić do prób obejścia zasad kodeksowych przez Firmy członkowskie.

Zmiana Q&A 23

W ramach Kodeksu MedTech Europe przemodelowano również odpowiedź na pytanie Q23 dotyczące bezpośredniego wspierania podróży, zakwaterowania i innych wydatków konkretnych HCP uczestniczących w Firmowych wydarzeniach edukacyjnych, odbywających się podczas, obok lub w ramach Wydarzenia edukacyjnego organizowanego przez podmiot trzeci.

Doprecyzowano, że w odniesieniu do takich sytuacji, Firmy członkowskie mogą bezpośrednio pokrywać koszty podróży, zakwaterowania lub inne wydatki (wyłącznie w zakresie związanym ze świadczeniem usługi przez HCP na rzecz Firmy), jeżeli HCP pełnią aktywną rolę w zorganizowanym Wydarzeniu firmowym – nie wolno zaś w taki sposób wspierać HCP, który są biernymi uczestnikami np. uczestniczą w wydarzeniu jako pasywni delegaci bądź uczestnicy szkolenia.

W ramach Q&A dodano również przykładowe rozstrzygnięcia co do możliwości udzielenia wsparcia w zakresie spotkań advisory boardslub udziału prelegentów w ramach sympozjum towarzyszącego, w świetle powyżej opisanych ogólnych zasad interpretacyjnych– przykładowo wskazano, że w przypadku spotkania panelu doradczego obok Wydarzenia edukacyjnego organizowanego przez podmiot trzeci, Firmy członkowskie nie mogą pokrywać opłat rejestracyjnych HCP na takie Wydarzenie, jako że nie ma ono związku z interakcją na linii Firma-HCP. Z drugiej zaś strony, taka opłata może zostać pokryta przez Firmę, jeżeli jej uiszczenie jest niezbędne do tego, aby HCP mógł wziąć aktywny udział w sympozjum towarzyszącym organizowanym przez Firmę podczas Wydarzenia – w takim przypadku należy upewnić się jednak, że opłata jest wnoszona w minimalnym koniecznym

Wpływ zmian na Kodeks POLMED

Wprowadzenie zmian w ramach Q&A do Kodeksu MedTech Europe oznacza, że również zapisy Kodeksu Izby POLMED powinno się odczytywać w duchu nowego brzmienia Q&A. Niezależnie od tego, powyżej omówione zmiany zostaną zaimplementowane do polskiego Kodeksu w jego najnowszej aktualizacji.