Prawnicy Kancelarii zaangażowani są w wiele projektów ważnych społecznie. Pomoc prawna w tych sprawach świadczona jest nieodpłatnie.

Doraźna pomoc dla lekarzy w zakresie prawa medycznego

Lekarze stanowią grupę zawodową szczególnie narażoną na ryzyka prawne. Program kształcenia lekarzy w bardzo ograniczony sposób przygotowuje prawnie do wykonywania zawodu. W praktyce odnotowujemy niestety wiele nieprawidłowych przyzwyczajeń lub błędnych przekonań co do obowiązków i praw personelu medycznego i pacjentów. Lekarze pracuję w niezwykle stresujących warunkach, jest ich za mało, ciąży na nich bardzo dużo niejasnych obowiązków formalno-dokumentacyjnych. Łatwo się w tym wszystkim zgubić, dlatego Kancelaria od lat świadczy doraźną pomoc: każdy lekarz może do nas zadzwonić i uzyskać poradę w bieżącej sprawie. W zależności od charakteru i wagi sprawy, zaangażowanie prawników Kancelarii może mieć różną postać – od krótkiej porady, lektury umowy, dokumentu urzędowego, aż do nieodpłatnej pomocy sądowej w szczególnie uzasadnionych interesem społecznym sprawach.

Do specjalistów z zespołu prawa medycznego, kierowanego przez adw. Oskara Lutego, dzwonią rokrocznie dziesiątki lekarzy. Sprawy, które są do nas kierowane, mają przeróżny charakter. Poniżej podajemy przykładowe sprawy, w których pomagaliśmy:

  • (liczne) wątpliwości dot. sposobu postępowania w ramach kontaktu z organami ścigania (prokuratura)
  • niezasadne zobowiązania nakładane przez Rzecznika Praw Pacjenta na lekarzy (np. zobowiązanie do wystawienia skierowania do szpitala wbrew wyraźnej woli pacjentki)
  • próby przerzucenia przez NFZ odpowiedzialności finansowej za udzielenie świadczenia osobie nieubezpieczonej (pomimo złożenia oświadczenia);
  • konflikty wewnątrz zespołu oddziałowego, związane z ustaleniem odpowiedzialności za decyzje w sprawie pacjenta
  • narzucanie nieuczciwych warunków kontraktowych samozatrudnionym lekarzom przez podmioty lecznicze
  • dopuszczalność prawna stosowania leczenia off-label
  • wymagania zgód pisemnych w sytuacjach leczenia produktami leczniczymi
  • nagana dla lekarza stosującego nowoczesne metody zabiegowe, wymierzona za wykorzystanie użyczonego przez firmę wyrobu medycznego w celu ratowania życia dziecka (w tej sprawie złożyliśmy pro bono pozew przeciwko pracodawcy lekarza).

Prawnicy zaangażowani: adw. Oskar Luty, adw. Kamil Kistryn.

Pomoc prawna dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie

Mecenas Kamil Kistryn jest zaangażowany od 7 lat w pomoc prawną we wszystkich postępowaniach o przysposobienie (szczególnie w skomplikowanych sprawach dot. adopcji międzynarodowej).

Pomoc dla organizacji pacjentów cierpiących na EB

W 2019 r. mec. Oskar Luty pomagał nieodpłatnie organizacjom reprezentującym interesy osób cierpiących na EB (Debra, EB Polska, Stella) w rozmowach z MZ na temat finansowania opatrunków i sprzętów pomocniczych w ramach gwarantowanych świadczeń szpitalnych. Rozmowy skończyły się pozytywnie, Minister Zdrowia uznał za celowe otwarcie nowych świadczeń koszykowych dla tej grupy pacjentów.