Nasza Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze spraw związanych z odpowiedzialnością produktową – tzn. odpowiedzialnością, która może powstać w związku z wprowadzeniem do obrotu w Unii Europejskiej produktu niebezpiecznego dla pacjenta. Odpowiedzialność taka może powstać w pewnych sytuacjach, np. gdy na skutek nieprawidłowego badania klinicznego u pacjenta powstają nieujawnione działania niepożądane lub produkt posiada ukrytą wadę produkcyjną (np. brak substancji czynnej lub inna substancja) i przez to jego stosowanie prowadzi do problemów zdrowotnych.

Obecnie odnotowuje się wzrost liczby roszczeń nieuzasadnionych, zwłaszcza w zakresie związanym ze stosowaniem szczepionek. W doradztwie prawnym w omawianym zakresie kluczowe jest budowanie odpowiednich metod komunikacji z pacjentem oraz procedur zarządzania roszczeniami produktowymi, zwłaszcza że w wielu przypadkach roszczenia pacjentów mają charakter powtarzalny.

Niezwykle ważne jest również ustalenie, który podmiot w łańcuchu dystrybucji ponosi odpowiedzialność produktową (zgodnie z prawem unijnym jest to wytwórca lub importer leku na teren UE). Od roszczeń tego rodzaju należy odróżnić „zwykłe” roszczenia z rękojmi/gwarancji, które wobec sprzedawcy może podnosić każdy nabywca (w tym pacjent apteki). Roszczenia takie mają różną treść, okresy przedawnienia a także skutki prawne.