Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał bardzo ciekawy i ważny dla polskiej praktyki wyrok z dnia 25 października 2018 roku (C-413/17) dotyczący zasad konstruowania specyfikacji przetargów na wyroby medyczne.

Tłem faktycznym dla rozstrzygnięcia było pytanie zadane przez sąd litewski, dotyczące szczegółowości specyfikacji technicznych zamawianych sprzętów. Spółka Roche Lietuva zarzuciła zamawiającej poliklinice, że specyfikacja – ze względu na stopień swej szczegółowości – została stworzona w taki sposób, aby pasowała do sprzętów produkowanych przez konkretnych producentów.

W uproszczeniu TSUE wskazał, że zarzucany szpitalowi sposób działania – tj. określanie bardzo szczegółowych wymagań, ograniczających de facto konkurencję oraz wskazywanie jako kryteriów poszczególnych właściwości urządzeń medycznych lub wiarygodności wyników działania tych urządzeń, jest prawnie dopuszczalne jeżeli znajduje proporcjonalną podstawę w interesie zamawiającego.

TSUE podkreślił szczególne znaczenie tych preferencji zamawiających szpitali, które są związane z ochroną zdrowia i życia, co zdaniem sądu może tłumaczyć ograniczenie faktycznej konkurencyjności w przetargach.

Myśl zawarta w wyroku nie jest rewolucyjna, jednakże oceniamy ją jako bardzo przydatną i ważną dla polskiej praktyki rynkowej, w której niezwykle często pojawiają się obawy zamawiających i zarzuty wykonawców, związane ściśle ze zbyt szczegółowymi opisami SIWZ, bądź też wyrażaniem wyraźnych preferencji technologicznych przez szpital. 

Korzystając z okazji, życzymy samych sukcesów  i pomyślności w Nowym Roku.

Zespół Kancelarii Fairfield

Wyrok dostępny jest pod adresem:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207009&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=59171